Termenii și condițiile InfoWEB.ro

Produsele și serviciile InfoWEB.ro sunt furnizate de CLOUDZERO SRL, iar utilizarea acestora este guvernată de Termenii și condițiile de utilizare, definit drept „Condiții”. Orice produs sau serviciu InfoWEB.ro a comercializat prin intermediul website-ului sau prin alte canale de distribuție, definite drept „Servicii” intră sub incidența Condițiilor. Unele dintre Serviciile InfoWEB.ro pot fi sub formă de software sau conținut descărcabil pentru computer, telefon, tabletă sau alte device-uri asupra cărora putem efectua actualizări, iar aceste Condiții se vor aplica tuturor actualizărilor. Utilizatorii Serviciilor nu pot pretinde dreptul asupra distribuirii de către InfoWEB.ro a unor actualizări ce implică active fizice.

Prin utilizarea Serviciilor InfoWEB.ro sunteți automat de acord cu politica de confidențialitate, ce implică gestionarea datelor cu caracter personal sub incidența GDPR. Prin folosirea InfoWEB.ro utilizatorul este automat de acord cu articolele și politicile stipulate de Condiții.

1. Plăți și retur

1.1 Stabilirea prețurilor

Prețurile produselor și serviciilor sunt determinate arbitrar de către InfoWEB.ro. În anumite instanțe prețurile pot să difere în funcție de platforma accesată de utilizator. Ne asumăm livrarea Serviciilor achiziționate de către clienți la prețul de referință expus în mediile deținute de InfoWEB.ro.

În anumite perioade Serviciilor le pot fi atribuite prețuri promoționale sau reduceri. Prețul aplicabil Serviciului este cel afișat în faza de finalizare a plății prin mijloacele de plată online. Reducerile pot fi obținute prin cupoane, coduri de reducere sau link-uri de referință distribuite. Anumite reduceri pot fi lansate arbitrar de InfoWEB.ro în scopuri de promovare. Anumite reduceri sau prețuri sunt disponibile numai utilizatorilor noi sau celor care îndeplinesc anumite condiții.

Moneda de plată acceptată este Leul Românesc (RON), prețurile for fi afișate in EURO, iar la comandă se vor converti in moneda locală RON, iar plățile se vor procesa doar în această monedă. InfoWEB.ro nu este răspunzătoare pentru costurile asociate cu schimburile valutare sau a costurilor de folosire de către utilizator a mijloacelor de plată online puse la dispoziție de procesatorul său bancar. Nu le permitem utilizatorilor să vadă prețuri sau să plătească în alte monede de schimb valutare.

1.2 Efectuarea plăților

Utilizatorul este de acord să plătească integral sau partial 50% din valoarea serviciilor pe care le achiziționează și ne autorizează să procesăm plăți de pe cardul său de debit sau credit, sau prin alte metode de plată. InfoWEB.ro colaborează cu operatori de plăți online pentru a oferi utilizatorilor cele mai convenabile metode de plată și pentru a asigura siguranța realizării plăților.

Când utilizatorul realizează o plată, acesta este automat de acord să nu folosească o metodă de plată invalidă sau neautorizată. Dacă plata eșuează, dar utilizatorul are servicii active (Gazduire Web + Servicii Design) aceste vor fi suspendate, pentru reactivarea serviciilor utilizatorul se obligă să plătească taxele corespondente Serviciilor în sapte (7) zile de la notificarea pe care o vom transmite. InfoWEB.ro își rezervă dreptul de a refuza accesul sau a dezactiva accesul utilizatorilor la Servicii pentru care nu au fost primite plățile adecvate.

1.3 Politica de retur

Pentru gama de servicii, inclusiv inregistrare domeniu(i), concept si creatie design, InfoWEB.ro, nu este posibilă rambursarea sumei plătite, decât în cazuri specifice, cu rambursarea integrală sau parțială a sumei plătite. Alte produse fizice achiziționate, parte a Serviciilor InfoWEB.ro, pot fi returnate în condițiile legii privind comerțul electronic, cu rambursarea integrală sau parțială a sumei plătite.

Dacă credem că un utilizator abuzează de politica de retur, ne rezervăm dreptul de a restricționa total sau parțial accesul acestuia la Serviciile InfoWEB.ro. În plus dacă oricare utilizator încalcă Condițiile sau Politica de retur acesta nu va fi eligibil pentru retur sau rambursare.

2. Premisiuni de utilizare client, responsabilități și obligații

Clientul (utilizatorul) este de acord să folosească serviciile de înregistrare domenii și găzduire web doar pentru scopuri legale. Orice folosire sau încercare de a folosi, ce violează orice lege locala, statala, federala sau internațională este neautorizata. (Ex: hacking, cracking, scanare port, stocarea și distribuția de materiale piratate, înregistrate sau ,pornografice, trimiterea fară solicitare a mesajelor publicitare,găzduire siteuri spam, scam).

Violarea celor scrise mai sus constituie o încălcare a contractului și vă avea că efect suspendarea imediata a contului fară a primi despăgubiri.

Toate fișierele, domeniile și restul programelor, datelor vor deveni proprietatea InfoWEB.ro. În plus, aceste violări vor fi raportate imediat și fară drept de apel organelor abilitate atât la nivel local cât și la nivel international.

3. Livrare și execuție

CLOUDZERO SRL numită în continuare Furnizor "InfoWEB.ro" onorează pachetele de tip găzduire web și înregistrare domeniu, persoanei Juridice sau Fizice denumite în continuare "Client", doar atunci când contravloarea plăți se va face astfel de către "Client" parțial, integral, lunar, în funcție de pachetul ales.

InfoWEB.ro va onora comanda la stadiul final de recepție, pentru pachetele de tip Concept și Creație Web, doar atunci când materialele de concepție vor fi furnizate de către "Client" acestea incluzând, imagini, text și alte informații necesare pentru finalizarea proiectului.

InfoWEB.ro va confirma data termen pentru livrarea proiectului după întâlnirea de concept și creație dintre InfoWEB.ro și "Client", data de livrare se va face în funcție de pachetul ales care dictează termenul de concept și creație și aceasta va fi confirmată în scris Clientului.

Clientul are obligația de a furniza materialele necesare, imagini, text, alte informații, pentru concept și creație în termenul comunicat de către InfoWEB.ro, astfel clientul are obligația de a ne furniza materialele necesare în termenul comunicat de către echipa InfoWEB.ro să livreze proiectul la data termen stabilită de către pachet, dacă clientul a achitat contravaloarea de 50% a pachetului și materialele de concept nu au fost trimise până la data stabilitată de comun acord cu InfoWEB.ro, InfoWEB.ro va emite factura restantă de 50% după 30 de zile în care InfoWEB.ro aștepta materialele necesare din partea clientului.

Clientul se obligă să achite factura restantă având astfel termen până la 6 luni să furnizeze materialele necesare pentru demararea începeri sau finalizarea proiectului.

InfoWEB.ro va comunica și compesa Clientul atunci când proiectul este întârziat de către echipa InfoWEB.ro, compesarea se va face în funcție de pachetul ales și aceasta va fi comunicată clientului cu o nouă data de livrare a proiectului, dacă data de livrare depășește cu 14 zile față de data stabilită inițial, Clientul are drept de restituire a contravalori achitate în prealabil.

4. Conținut și Proprietate Intelectuală

Conținutul siteului și logo sunt proprietate intelecutala care vor aparține clientului la finalizarea plăți aferente pachetului comandat.

Conținutul siteului pentru pachetele cu baza de abonament lunar sunt proprietate CLOUDZERO SRL până la finalizarea plati pachetului de către utilizator (client), 12 luni, după 12 luni conținutul vă deveni proprietatea clientului.

Propietatea asupra temelor de design wordpress & html și a logo-urilor este și va deveni propietatea CLOUDZERO SRL în urma achiziției lor de la parteneri precum, Envato Pty Ltd, Adobe, sau alți parteneri a căror nume nu este specificat, acestea vor deveni proprietatea clientului în urma modificări și transformări de către echipa InfoWEB.ro.

5. Condiții legale

InfoWEB.ro oferă prin gama de Servicii, servicii ale societăților informaționale, care intră sub incidența legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic. Serviciile care se efectuează utilizându-se mijloace electronice prezintă următoarele caracteristici:

– este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obișnuit de către destinatar;

– nu este necesar ca ofertantul și destinatarul să fie fizic prezenți simultan în același loc;

– este efectuat prin transmiterea informației la cererea individuala a destinatarului.

Nu constituie servicii ale societăților informaționale următoarele:

– oferta de servicii care necesită prezența fizică a furnizorului și a destinatarului, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea de echipamente electronice;

– oferta de servicii care presupun manipularea unor bunuri corporale de către destinatar, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea de echipamente electronice;

– oferta de bunuri sau servicii care nu este prezentată destinatarului prin transmiterea informației la cererea individuală a acestuia și care este destinată recepției simultane de către un număr nelimitat de persoane (punct-multipunct);

– activități care se efectuează prin intermediul serviciilor de telefonie vocală, telefax, telex, servicii de radiodifuziune și televiziune, inclusiv serviciile de teletext;

– schimbul de informații prin poșta electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuală echivalente, între persoane care acționează în scopuri străine activității lor comerciale sau profesionale;

– relația contractuală dintre un angajat și angajatorul său.

Asupra activităților considerate drept servicii ale societăților informaționale se aplică legea nr. 365/2002 privind aplicarea legii române. InfoWEB.ro este răspunzătoare de serviciile prestate în condițiile legii.

Furnizarea de servicii ale societății informaționale de către persoanele fizice sau juridice nu este supusă nici unei autorizări prealabile și se desfășoară în concordanță cu principiile concurenței libere și loiale, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. Furnizarea de servicii ale societății informaționale de către furnizorii de servicii stabiliți în statele membre ale Uniunii Europene se face în condițiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Furnizarea de servicii ale societății informaționale de către furnizorii de servicii stabiliți în alte state se face în condițiile acordurilor bilaterale încheiate cu statele respective, la care România este parte.

InfoWEB.ro are obligația de a pune la dispoziție destinatarilor și autorităților publice mijloace care să permită accesul facil, direct, permanent și gratuit cel puțin la următoarele informații:

– numele sau denumirea furnizorului de servicii;

– domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;

– numerele de telefon, fax, adresa de poștă electronică și orice alte date necesare contactării furnizorului de servicii în mod direct și efectiv;

– numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care furnizorul de servicii este înscris în registrul comerțului sau în alt registru public similar;

– codul de înregistrare fiscală;

– datele de identificare ale autorității competente, în cazul în care activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare;

– titlul profesional și statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii este stabilit, precum și a mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care furnizorul de servicii este membru al unei profesii liberale;

– tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum și a cuantumului acesteia;

– includerea sau neincluderea în preț a cheltuielilor de livrare, precum și valoarea acestora, dacă este cazul;

– orice alte informații pe care furnizorul de servicii este obligat să le pună la dispoziție destinatarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aceste obligații prevăzute de lege se consideră îndeplinite în cazul în care InfoWEB.ro afișează aceste informații într-o formă clară, vizibil și permanent, în interiorul paginii de web prin intermediul căreia se oferă Serviciile.

Efectuarea de comunicări comerciale prin poșta electronică este interzisă, cu excepția cazului în care destinatarul și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări și informațiile de contact ale acestora nu fac obiectul GDPR întrucât regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 la punctul 14 stipulează că acesta nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice și, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele și tipul de persoană juridică și datele de contact ale persoanei juridice. Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societății informaționale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel puțin următoarele condiții:

– să fie clar identificabile ca atare;

– persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar identificată;

– ofertele promoționale, precum reducerile, premiile și cadourile, să fie clar identificabile, iar condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea lor să fie ușor accesibile și clar prezentate;

– competițiile și jocurile promoționale să fie clar identificabile ca atare, iar condițiile de participare să fie ușor accesibile și clar prezentate;

– orice alte condiții impuse prin dispozițiile legale în vigoare.

Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice. Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice și a obligațiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispozițiilor dreptului comun în materie de probă și prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

InfoWEB.ro este obligată să pună la dispoziție destinatarului, înainte ca destinatarul să trimită oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, cel puțin următoarele informații care trebuie să fie exprimate în mod clar, neechivoc și într-un limbaj accesibil:

– etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;

– dacă contractul, o dată încheiat, este stocat sau nu de către furnizorul de servicii și dacă este accesibil sau nu;

– mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziție destinatarului pentru identificarea și corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor;

– limba în care se poate încheia contractul;

– codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum și informații despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice;

– orice alte condiții impuse prin dispozițiile legale în vigoare.

Dacă părțile nu au convenit altfel, contractul disputat prin mijloace electronice se consideră încheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoștința ofertantului. Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediată a prestației caracteristice se consideră încheiat în momentul în care debitorul acesteia a început executarea. În cazul în care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de InfoWEB.ro, aceasta are obligația de a confirma primirea ofertei sau, după caz, a acceptării acesteia, în unul dintre următoarele moduri:

– trimiterea unei dovezi de primire prin poșta electronică sau printr-un alt mijloc de comunicare individuală echivalent, la adresa indicată de către destinatar, în termen de 24 de ore de la primirea ofertei sau acceptării;

– confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, printr-un mijloc echivalent celui utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptării ofertei, de îndată ce oferta sau acceptarea a fost primită de furnizorul de servicii, cu condiția ca această confirmare să poată fi stocată și reprodusă de către destinatar.

Acolo unde legea impune ca informația să fie prezentată sau păstrată în forma sa originală, această cerință este îndeplinită dacă sunt întrunite în mod cumulativ următoarele condiții:

– există garanția integrității informației, asigurată prin respectarea standardelor naționale în domeniu, din momentul în care a fost generată;

– mesajul este semnat utilizându-se semnătura electronică extinsă a emitentului;

– informația poate fi imediat furnizată și prezentată la cerere.

Destinatarul comerciant acționează pe riscul propriu, dacă a știut sau ar fi trebuit să știe, în concordanță cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, că informația conținută într-un mesaj electronic a fost alterată în timpul transmiterii sau prelucrării sale.

InfoWEB.ro este supusă dispozițiilor legale referitoare la răspunderea civilă, penală și contravențională, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel. În plus, răspunde pentru informația furnizată de ea însăși sau pe seama ei.

Dacă un serviciu al InfoWEB.ro intră sub incidența legii nr. 365/2002 și constă în transmiterea într-o rețea de comunicații a informației furnizate de un destinatar al serviciului respectiv sau în asigurarea accesului la o rețea de comunicații, InfoWEB.ro nu răspunde pentru informația transmisă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

– transmiterea nu a fost inițiată de furnizorul de servicii;

– alegerea persoanei care recepționează informația transmisă nu a aparținut furnizorului de servicii;

– conținutul informației transmise nu a fost influențat în nici un fel de către furnizorul de servicii, în sensul că nu i se poate atribui nici selecția și nici o eventuală modificare a acestei informații.

Transmiterea informației și asigurarea accesului, includ și stocarea automată, intermediară și temporară a informației transmise, în măsura în care această operație are loc exclusiv în scopul ca informația respectivă să tranziteze rețeaua de comunicații și cu condiția ca informația să nu fie stocată pentru o perioadă care depășește în mod nejustificat durata necesară transmiterii ei.

Dacă un serviciu al InfoWEB.ro intră sub incidența legii nr. 365/2002 și constă în transmiterea într-o rețea de comunicații a informației furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, InfoWEB.ro nu răspunde pentru stocarea automată, intermediară și temporară a informației transmise, în măsura în care această operație are loc exclusiv în scopul de a face mai eficientă transmiterea informației către alți destinatari, la cererea acestora, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

– furnizorul de servicii nu aduce modificări informației transmise;

– furnizorul de servicii îndeplinește condițiile legale privind accesul la informația respectivă;

– furnizorul de servicii respectă regulile sau uzanțele referitoare la actualizarea informației, astfel cum acestea sunt larg recunoscute și aplicate în industrie;

– furnizorul de servicii nu împiedică utilizarea legală de către orice persoană a tehnologiilor larg recunoscute și aplicate în industrie, în vederea obținerii de date despre natura sau utilizarea informației;

– furnizorul de servicii acționează rapid în vederea eliminării informației pe care a stocat-o sau în vederea blocării accesului la aceasta, din momentul în care a cunoscut efectiv faptul că informația transmisă inițial a fost eliminată din rețeaua de comunicații ori că accesul la ea a fost blocat sau faptul că eliminarea ori blocarea accesului a avut loc prin efectul deciziei unei autorități publice.

Dacă un serviciu al InfoWEB.ro intră sub incidența legii nr. 365/2002 și constă în stocarea informației furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informația stocată la cererea unui destinatar, dacă este îndeplinită oricare din următoarele condiții:

– furnizorul de servicii nu are cunoștință despre faptul că activitatea sau informația stocată este nelegală și, în ceea ce privește acțiunile în daune, nu are cunoștință despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația în cauză ar putea vătăma drepturile unui terț;

– având cunoștință despre faptul că activitatea sau informația respectivă este nelegală ori despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea ori informația în cauză ar putea vătăma drepturile unui terț, furnizorul de servicii acționează rapid în vederea eliminării sau a blocării accesului la aceasta.

InfoWEB.ro are cunoștință despre faptul că activitatea sau informația este nelegală atunci când caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autorități publice.

InfoWEB.ro și destinatarii pot supune litigiile născute între ei arbitrajului, în condițiile prevăzute de lege, precum și celorlalte căi extrajudiciare de soluționare a litigiilor. Utilizarea mijloacelor electronice în cadrul soluționării litigiilor pe cale extrajudiciară este posibilă în condițiile prevăzute de lege.

5. Rezolvarea disputelor

Dacă există dispute echipa de asistență InfoWEB.ro poate ajuta utilizatorii în rezolvarea problemelor. Altfel, rezolvarea disputelor se poate realiza arbitrar între cele două părți sau extrajudiciar în condițiile legii. Orice alte mecanisme de rezolvare a disputelor se aplică în cadrul legilor în vigoare.

Dacă utilizatorii nu sunt de acord cu schimbări ale termenilor și condițiilor în urma actualizărilor efectuate, aceștia pot transmite dorința de a refuza aceste schimbări prin email la adresa [email protected] sau, altfel, la adresa fizică Sesul de sus nr 184A, Floresti, Cluj. Utilizatorul trebuie să transmită dorința de refuz a schimbărilor în maxim 30 de zile de la dată intrării în vigoare a schimbărilor Condițiilor. Cererea utilizatorului de a contesta schimbările poate fi, după caz, refuzată de InfoWEB.ro prin notificare.